Vore dyr og planter er generelt i tilbagegang - det gælder også vore sommerfugle. Først og fremmest pga. mangel på egnede levesteder. Problemet har høj prioritet i miljødebatten samtidig med, at man diskuterer, om man i en eller anden grad bør forbyde indsamling af truede sommerfuglearter. Kun få arter er i dag officielt fredet ved lov. På eget initiativ har Naturstyrelsen siden 2017 forbudt indsamling på deres arealer af i alt 23 truede arter - se hvilke hér: Danske Dagsommerfugle